عنوان درس

نوبت


سوال


پاسخ

ریاضی (3)

خرداد



ریاضی (3)

شهریور



ریاضی (3)

دی



زمین شناسی

خرداد



زمین شناسی

شهریور



زمین شناسی

دی



زیست شناسی و آزمایشگاه (2)

خرداد



زیست شناسی و آزمایشگاه (2)

شهریور



زیست شناسی و آزمایشگاه (2)

دی



فیزیک (3) و آزمایشگاه

خرداد



فیزیک (3) و آزمایشگاه

شهریور



فیزیک (3) و آزمایشگاه

دی



شیمی (3) و آزمایشگاه

خرداد



شیمی (3) و آزمایشگاه

شهریور



شیمی (3) و آزمایشگاه

دی